موهای زیبا و لطیف داشته باشید با روغن نارگیل،بهترین مراقب مو – همه چیز درباره مو

موهای زیبا و لطیف داشته باشید با روغن نارگیل،بهترین مراقب مو

by همه چیز درباره مو in نوامبر 27, 2016

ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻭ ﺿﺪ ﻗﺎﺭﭺ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﯽ مو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭ مو ﻧﻔﻮﺫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻄﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ.  ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺮﻡ ﻫﺎ ﻭ ﻟﻮﺳﯿﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. خواص و کاربردهای روغن نارگیل بیشمار است ، کاربردهای موضعی آن برای تسکین ، مرطوب کردن و متعادل نگه داشتن همه نوع پوست است ، برطبق نظرات رزماری سوئیفت- بنیانگذار موسسه زیبایی RMS – روغن نارگیل بهترین شوینده مو است. جای تعجب نیست که روغن نارگیل برای مو هم بسیار مفید باشد.roghan-nargil-baraye-mo

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺰﺀ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ مو ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﺍﻗﻞ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯿﻢ. ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ، مو ﻭ ﺑﺪﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺍﺻﻞ ﻭﺧﺎﻟﺺ ﺍﺳﺖ . یک مرطوب کننده فوق العاده مو و بر طبق مطالعات انجام گرفته در هند، به خاطر ساختار مولکولی آن به خوبی در مو نفوذ می کند. لازم به ذکر نیست که بوی خوبی هم دارد.ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

1. ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﯽ مو : ﻫﺮ ﻭﻗﺖ موﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺩﻭﺗﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ موﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺷﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ، ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺩﻭ، ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ موﻫﺎ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻭ ﻟﻄﺎﻓﺖ موﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ. ﭼﻮﻥ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ، ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ مو ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .khavase-roghan-nargil-baraye-mo

2. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩ موﻫﺎﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺸﮏ : ﺍﮔﺮموﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ خشک و نازک است میتوانیدبا ماسک زیر تغییری اساسی در بافت موی خود احساس خواهید کرد، ﮔﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻮﻩ ﺁﻭﻭﮐﺎﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ، ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ موﻫﺎﯼ ﻧﻤﺪﺍﺭ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺩﻫﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺏ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

3. ﺗﻘﻮﯾﺖ موﻫﺎ : ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ موﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻼﯾﻢ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﯿﺪ. ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ، ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ موﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺳﭙﺲ موﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺧﻮﺭﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ مو ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.mask-roghan-nargil-baraye-mo

4. موﻫﺎﯼ ﻭﺯﺧﻮﺭﺩﻩ : داشتن موﻫﺎﯼ ﻭﺯﺧﻮﺭﺩﻩ یکی از دغدغه های اصلی بانوان است.و راههای مختلفی برای از بین بردن این حالت مو وجود دارد که بهترین آن ماسک روغن نارگیل است.ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺭﺍ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ . ﺣﺎﻻ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. ﺍﮔﺮ موﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﮕﻠﺸﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ موﻫﺎ ﻓﺮﻭ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻭﻣﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺩﻫﯿﺪ. ﺍﮔﺮ موﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺻﺎﻑ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﺮﺏ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ موﻫﺎ ﺑﮑﺸﯿﺪ .

5. ﺷﻮﺭﻩ ﺳﺮ :برای از بین بردن شوره سر درمان های فراوانی توصیه شده و شامپوهای بسیاری در بازار وجود دارد.این ماسک طبیعی مو را حتما امتحان کنید. ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﻝ ﻭ ﺿﺪ ﻗﺎﺭﭺ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺷﻮﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ موهای خود را بشویید .mask-roghan-nargil-baraye-mo

6.ریزش مو : امروزه ریزش مو به یک معضل برای بسیاری تبدیل شده و سن آغاز ریزش مو نسبت به نسل گذشته کاهش یافته و بسیاری از جوانان نیز با آن روبرو شده اند. اولین و مهترین بخش در درمان ریزش مو تشخیص علل ریزش است.ماسک های طبیعی میتوانند این عارضه را حل کنند.کافیست روغن نارگیل را بر ریشه موهای خود بمالید و بعد به آرامی ماساژ دهید.بعد از تکرار این عمل متوجه بهبود وضعیت موهای خود خواهید شد.

7. ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ موﻫﺎ : ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻤﯿﺮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﺪ ( ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﮒ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ) . ﺍﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﯾﻊ ﺁﻥ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮﺩ.ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ ، ﺁﻥ ﺭﺍﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﻄﺮﯼ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ، ﺩﻭ ﺍﻟﯽ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ ، مو ﺭﺍ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ.roghan-nargil-zed-sefidi-mo

8- ﺷﻮﯾﻨﺪﻩ ﺑﺪﻥ : یکی از بهترین و طبیعی ترین شوینده های پوست و مو روغن نارگیل است.ﺩﻭ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺪﻥ ﺷﻮﯼ، ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻼﺏ ، ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﻭ 20 ﺍﻟﯽ 30 ﻗﻄﺮﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺳﻄﻮ ﺧﺪﻭﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﻄﺮﯼ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺷﻮﯾﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻫﺮﺑﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ.

همه چیز درباره مو

 

 

Leave a Reply