آیا موی رنگ شده را بعد از رنگ زدن می توان با شامپو شست